Joomla Latest News module with slide effect

Vinazoom Latest News Joomla Slice effect là module viết cho Joomla 1.5. Xây dựng trên nền tảng module mặc định Latest News của Joomla, và thư viện hiệu ứng Jquery. Module Vinazoom Latest News Joomla Slice effect cho phép hiển thị bài viết, với hình ảnh, và introtext ngắn. Tích hợp ứng dụng Slider dạng Fade của Jquery. Tạo hiệu ứng đẹp cho website.
Public at Joomla! Extensions Directory

Support In English

Ứng dụng được viết trên thư viện chuẩn của Jquery, là thư viện hàng đầu về các ứng dụng javascript.

 

Sử dụng 100% trình bày theo chuẩn CSS.

Module còn được tích hợp sẵn nhiều thông số, cho phép người sử dụng tùy biến để phù hợp với website của mình.

Trình tự cài module đơn giản, giống với trình tự cài đặt bình thường của Joomla. Sau khi cài đặt bạn có thể vào phần Admin Panel của Joomla để thiết lập các thông số của module như hình sau:

 

Thiết lập các thông số:

 • Count: Số lượng bài viết hiển thị
 • Width of slice: Chiều rộng khung slice
 • Height of slice: Chiều cao của khung slice
 • Width of image intro: chiều rộng của ảnh minh họa bài viết
 • Height of image intro: chiều cao của ảnh minh họa bài viết
 • Max char of intro: số ký tự tối đa của phần mô tả bài viết
 • Duration: thời gian chuyển đổi giữa 2 khung slice (mili giây)
 • Order: thứ tự sắp xếp hiển thị bài viết
 • Author: lọc theo tác giả bài viết
 • Section ID: Lọc theo ID của section bài viết (có thể chọn nhiều section)
 • Category ID: lọc theo ID của category bài viết (có thể chọn nhiều category)
 • Module class suffix: hỗ trợ tùy biến trình bày module.

Download module này ở phần cuối của bài viết.

Support In English

Joomla Latest News Vinazoom Slice effect is written for Joomla 1.5 module. Building on the foundation of the default Latest News module for Joomla, and library jquery effects. Joomla Latest News Module Vinazoom Slice effect allows to display articles, with photos and short introtext. Integrated applications Fade Slider form of jquery. Create nice effects for the website.Applications written on the standard JQuery library, a library leading applications javascript.Use 100% presented in standard CSS.

Module also built many parameters, allowing users to customize to fit your website.

The order set module simple, similar to the normal sequence of installing Joomla. After installation you can access the Admin panel of Joomla to set the parameters of the module as follows:

Joomla Lastest Module with slide by VINAZOOM

Set parameters:

 • Count: The number of articles displayed
 • Width of slice: slice width frame
 • Height of slice: The height of the frame slice
 • Width of image intro: the width of Image articles
 • Height of image intro: the height of image articles
 • Max char of intro: maximum number of characters of the description article
 • Duration: switch between two time frames slice (milliseconds)
 • Order: sort order display articles
 • Author: filter posts by author
 • Section ID: the ID of the section filter article (can select multiple section)
 • Category ID: filter by category ID of the article (can select multiple category)
 • Module class suffix: support customized presentation module.

 Download mod_vnz_latestnews_slice

Bài viết liên quan